Ngày 27/6/2018 Links post trực tiếp từ trang Alo24h.vn

Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Add your comment